گالری تصاویر شرکت ابنیه سازان بیستون جهت آشنایی کارفرمایان محترم با نمونه کارهای این شرکت طراحی گردیده است.این گالری دارای ۴ بخش مجزا از یکدیگر می باشند.

این چهار بخش از گالری عبارتند از:
۱- گالری تصاویر کناف.
۲- گالری تصاویر دکوراسیون داخلی,خارجی,و بازسازی.
۳- گالری تصاویر سیستم LSF.
۴-گالری تصاویر طرح و ساخت شامل پیمانکاری های سازه ای شرکت و کارهای مشارکت در ساخت.

گالری تصاویر شرکت ابنیه سازان بیستون جهت آشنایی کارفرمایان محترم با نمونه کارهای این شرکت طراحی گردیده است.این بخش دارای ۴ قسمت مجزا از یکدیگر می باشند.

این چهار قسمت عبارتند از:
۱- تصاویر کناف:

در این بخش عکسها بر مبنای پروژه ها چیدمان گردیده است ,مسلما در برخی از پروژه ها علاوه بر سیستم کناف ساختار دیگری نظیر دکوراسیون داخلی ,سیستم LSF,و پروژه های طرح و ساخت نیز وجود دارند. عکس های این پروژه های مرتبط در هر بخش بصورت مجزا نیز آورده شده است. در بخش تصاویر کناف نمونه های کاملی از سیستم های طراحی و  اجرا شده توسط پرسنل شرکت شامل دیوار کناف,سقف کناف ,سقف های دکوراتیو کناف, دیوارهای دکوراتیو آورده شده است.تنوع عکس ها به گونه ای می باشد که می تواند به عنوان مرجعی برای طراحی و اجرای سایر پروژه های کارفرمایان محترم نیز به کار رود.

۲-  تصاویر دکوراسیون داخلی,خارجی,و بازسازی:

در این قسمت تصاویر دکوراسیون داخلی,خارجی ,نما و بازسازی پروژه هایی آورده شده که توسط پرسنل شرکت طراحی و اجرا گردیده است. سعی شده در این قسمت نمونه های کاملی از نما سازی ,طراحی و اجرای کابینت, دیوارهای دکوراتیو,سقف های دکوراتیو,کف سازی , انواع چیدمان و مبلمان ,طراحی فضاهای باز ,روف گاردن گرد آوری شود .تنوع عکس ها و پروژه ها به نوعی انتخاب گردیده است که می توان به عنوان مرجعی بارای طراحی و اجرای پروژه های سایر کارفرمایان محترم نیز استفاده شود.

۳- تصاویر سیستم LSF:

در این قسمت تصاویر سیستم های LSF پروژه هایی آورده شده که توسط پرسنل شرکت طراحی و اجرا گردیده است. سعی شده در این قسمت نمونه های کاملی از نما سازی ,دیتایل های اجرایی و مراحل اتمام کار پروژه ها آورده شود. تنوع عکس ها و پروژه ها به نوعی انتخاب گردیده است که می توان به عنوان مرجعی بارای طراحی و اجرای پروژه های سایر کارفرمایان محترم نیز استفاده شود.

۴-گالری تصاویر طرح و ساخت شامل پیمانکاری های سازه ای شرکت و کارهای مشارکت در ساخت:

در این قسمت تصاویر پروژه هایی آورده شده که عملیات اجرایی,پیمانکاری و یا مشارکت در ساخت آنها توسط شرکت ضورت پذیرفته است . سعی شده در این قسمت نمونه های کاملی از نما سازی ,دیتایل های اجرایی و مراحل اتمام کار پروژه ها آورده شود. تنوع عکس ها و پروژه ها به نوعی انتخاب گردیده است که می توان به عنوان مرجعی بارای طراحی و اجرای پروژه های سایر کارفرمایان محترم نیز استفاده شود.